Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tag Archives: pháp luật

Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính số 81/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2013 bao gồm các quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành...

Thông tư 155/2014/TT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 155/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch...

Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành. Thông tư hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ của...

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

VnDoc.com xin giới thiệu Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2014. NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU...

Thông tư 11/2014/TT-BNV

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành...

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

Luật số 71/2014/QH13

Các luật về thuế luôn là vấn đề cấp bách trong các kỳ họp Quốc hội, trong kỳ họp thứ XIII, khóa 8 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật số 71/2014/QH13 sửa...

Quyết định 1313/QĐ-BHXH

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 02 tháng 12 năm 2014. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU THẺ...

Nghị định 113/2014/NĐ-CP

VnDoc.com xin giới thiệu Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế pháp luật được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2015...

Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 09/2014/TT-BTTTT về quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền...

Công văn 17709/BTC-TCT

VnDoc.com xin giới thiệu Công văn 17709/BTC-TCT năm 2014 về áp dụng thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàng do Bộ Tài chính ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2014. Kính gửi:...

Quyết định 1314/QĐ-BHXH

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định 1314/QĐ-BHXH năm 2014 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 02 tháng 12 năm 2014. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ...

Luật số 25/2008/QH12

VnDoc.com xin giới thiệu Luật số 25/2008/QH12 quy định về Bảo hiểm y tế được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2008.  LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...

Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.  NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức...

Luật hình sự số 37/2009/QH12

  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết...

Quyết định số 1018/QĐ-BHXH

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo...

Công văn 17526/BTC-TCT

Download.com.vn xin giới thiệu Công văn 17526/BTC-TCT năm 2014 thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế do Bộ Tài chính ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2014. Kính gửi: –...

Luật số: 58/2010/QH12

Download.com.vn xin giới thiệu Luật công chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01...

Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp...

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ...