Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 83/2011/TT-BTC

Thông tư số 83/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 

BỘ TÀI CHÍNH
————–

Số: 83/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                         Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012
______________

– Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

– Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Bộ Tài chính hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2011 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012 như sau:

CHƯƠNG I
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2011

Điều 1. Quy định chung:

1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ NSNN năm 2011:

– Nhiệm vụ NSNN năm 2011 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 52/2010/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011, Nghị quyết số 53/2010/QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011, Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011, Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 8 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 196/QĐ-TTg.

– Các văn bản điều hành của Chính phủ, gồm: Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2011; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011.

– Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2011.

– Tình hình thực hiện các nhiệm vụ NSNN trong 6 tháng đầu năm; các giải pháp phấn đấu thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

2. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ trong điều hành kinh tế xã hội, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán; chủ động đề xuất những sửa đổi, bổ sung cụ thể về chính sách, chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác gửi Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Điều 2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2011:

Căn cứ kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm, đánh giá thực hiện thu NSNN năm 2011 trên cơ sở phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán NSNN đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thông qua, nhưng tối thiểu phấn đấu vượt 7 – 8% so với dự toán thu Quốc hội đã thông qua. Khi đánh giá cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

– Đánh giá, phân tích tác động của kinh tế đến kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2011 như: Tình hình sản xuất – kinh doanh, hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn; kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm chủ yếu; giá bán, lợi nhuận; rà soát để tính đến các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, các dự án đầu tư đã hết thời gian hưởng ưu đãi; kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tài chính về đất đai; tình hình giao dịch mua bán bất động sản; tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán.

– Đánh giá, phân tích tác động ảnh hưởng của việc thực hiện các chính sách gia hạn thuế ảnh hưởng tới thu NSNN năm 2011 qua việc thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010; Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011; việc điều hành chính sách xuất, nhập khẩu, trong đó có việc điều chỉnh thuế nhằm hạn chế nhập siêu, xuất khẩu nguyên liệu thô và điều chỉnh thuế suất để thực hiện các cam kết hội nhập.

– Đánh giá tình hình nợ đọng và xử lý nợ đọng thuế năm 2011: Xác định rõ số nợ thuế đến 31/12/2010, dự kiến số nợ phát sinh trong năm 2011, số nợ thuế thu hồi được trong năm 2011 và số nợ thuế đến 31/12/2011. Tổng hợp, phân loại đầy đủ, chính xác số thuế nợ đọng theo quy định.

– Đánh giá kết quả phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong công tác quản lý thu NSNN và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát thu hồi nợ thuế, chống thất thu, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại; việc phối hợp trong kiểm tra giá; số đối tượng đã thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm; số thuế kiến nghị truy thu thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế; số kiến nghị truy thu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và dự kiến số nộp vào NSNN trong năm. Kiến nghị các giải pháp tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả các hoạt động này.

– Đánh giá tình hình kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; số thuế phải hoàn phát sinh trong năm 2011; số dự kiến hoàn cho các doanh nghiệp trong năm 2011; trong đó phân tích rõ nguyên nhân hoàn thuế tăng, giảm đột biến so với năm trước.

– Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu; các chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2011 ảnh hưởng đến kết quả thu; đề xuất các kiến nghị để điều chỉnh cơ chế, chính sách (nếu có).

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/01/83-2011TT-BTC.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-83-2011-tt-btc-huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2012/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)