Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT

Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
————–

Số: 45/2011/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                         Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình
đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo
__________________________

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về lập, quản lý chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo trong các bước lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác.

Nội dung thẩm tra an toàn giao thông thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo.

Điều 3. Chi phí thẩm tra an toàn giao thông

1. Chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo (sau đây viết tắt là “chi phí thẩm tra an toàn giao thông”) là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành công việc thẩm tra an toàn giao thông theo quy định.

2. Chi phí thẩm tra an toàn giao thông được lập thành dự toán và được tính trong khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đường bộ.

Điều 4. Lập dự toán chi phí thẩm tra an toàn giao thông

1. Chủ đầu tư có nghĩa vụ tổ chức lập hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực để lập dự toán chi phí thẩm tra an toàn giao thông, quản lý chi phí thẩm tra an toàn giao thông theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Dự toán chi phí thẩm tra an toàn giao thông được duyệt là cơ sở xác định giá gói thầu thẩm tra an toàn giao thông, là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trong trường hợp chỉ định thầu.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/45-2011-TT-BGTVT.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-45-2011-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-chi-phi-tham-tra-an-toan-giao-thong-doi-voi-cong-trinh-duong-bo-xay-dung-moi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)