Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 33/2010/TT-BTC

Thông tư số 33/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. 

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 33/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 THÔNG TƯ
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp
________________________

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003;

– Căn cứ Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước;

– Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/8/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với công ty Nhà nước;

– Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

– Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

– Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;

– Căn cứ Quyết định số 55/2004/QĐ-TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 346/VPCP-ĐMDN ngày 15/1/2010 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế hoạt động đối với Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp như sau:

I – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động được quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Tên và trụ sở

1. Tên gọi:

– Tên tiếng Việt: Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Công ty mua, bán nợ).

– Tên giao dịch quốc tế: Debt and Asset Trading Corporation.

– Tên viết tắt: DATC

2. Công ty mua, bán nợ có trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh, văn phòng đại diện, các công ty thành viên tại một số tỉnh, thành phố.

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

– Số điện thoại: 04-39454738; Fax: 04-39454737

– Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.datc.vn và www.datc.com.vn

Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân

1. Công ty mua, bán nợ là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty Nhà nước.

2. Công ty mua, bán nợ có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong nước, nước ngoài; là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Vốn hoạt động của Công ty mua, bán nợ

1. Vốn điều lệ là 2.000 (hai nghìn) tỷ đồng được hình thành từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp.

2. Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Các nguồn vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành

Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Công ty mua, bán nợ bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phòng chức năng giúp việc, các chi nhánh, văn phòng đại diện. Công ty mua, bán nợ được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.

Điều 6. Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước

Bộ Tài chính là đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với Công ty mua, bán nợ theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty mua, bán nợ theo quy định tại Thông tư này.

Điều 7. Giải thích từ ngữ

1. “Chủ nợ” là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nợ phải thu.

2. “Khách nợ” là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nợ phải trả.

3. “Chủ tài sản” là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu tài sản.

4. “Nợ tồn đọng” là các khoản nợ phải thu, nợ phải trả đã quá hạn thanh toán nhưng chưa thu được, chưa trả được.

5. “Tài sản tồn đọng” là tài sản thuộc sở hữu của chủ tài sản bị tồn kho, ứ đọng và không có nhu cầu sử dụng.

6. “Mua, bán nợ, tài sản tồn đọng” là việc chủ nợ có nợ phải thu, chủ tài sản có tài sản tồn đọng bán cho Công ty mua, bán nợ; Công ty mua, bán nợ trở thành chủ nợ mới của khách nợ, chủ sở hữu mới của tài sản.

7. “Phương án mua nợ” là phương án do Công ty mua, bán nợ xây dựng để mua lại một hoặc một số khoản nợ phải trả của một khách nợ.

8.” Giảm trừ nghĩa vụ trả nợ” là biện pháp xoá một phần trách nhiệm trả nợ cho khách nợ trong phương án mua nợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 8. Hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội trong Công ty mua, bán nợ

Các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội trong Công ty mua, bán nợ hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động của tổ chức đó, phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/04/33-2010-TT-BTC.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-33-2010-tt-btc-ban-hanh-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cong-ty-mua-ban-no-va-tai-san-ton-dong-cua-doanh-nghiep/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)