Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 28/2010/TT-BTNMT

Thông tư số 28/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

——————–

Số: 28/2010/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

                          Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật
điều tra, đánh giá chất lượng đất
———————–

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2011.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TNMT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT, Website Bộ TNMT;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Lưu: VT, TCQLĐĐ, KH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/09/28-2010-TT-BTNMT.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-28-2010-tt-btnmt-quy-dinh-ve-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dieu-tra-danh-gia-chat-luong-dat/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)