Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 207/2010/TT-BTC

Thông tư số 207/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý. 

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 207/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành định mức hao hụt
thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp
do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
__________________

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính quy định về định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý như sau:

Điều 1. Ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý:

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ vào định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp quy định tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
– Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Hữu Chí

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/05/207-2010-TT-BTC.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-hao-hut-thoc-bao-quan-do-roi-trong-dieu-kien-ap-suat-thap-do-tong-cuc-du-tru-nha-nuoc-truc-tiep-quan-ly/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)