Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 191/2010/TT-BTC

Thông tư số 191/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô. 

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 191/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng
hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô
___________________

Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô như sau:

Phần I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là hóa đơn vận tải hành khách).

Việc tạo và phát hành, sử dụng, lưu trữ, bảo quản và hủy hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn vận tải hành khách nếu không quy định trong Thông tư này thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hóa đơn vận tải hành khách được sử dụng khi cung cấp các dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô theo các phương thức:

a) Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

b) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;

c) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

d) Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;

đ) Kinh doanh vận tải khách du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng tại Thông tư này bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

– Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách).

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/05/191-2010-TT-BTC.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-191-2010-tt-btc-huong-dan-viec-quan-ly-su-dung-hoa-don-van-tai-hanh-khach-bang-xe-o-to/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)