Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 173/2010/TT-BTC

Thông tư số 173/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 – 2015). 

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 173/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt
(giai đoạn 2010 – 2015)

—————————-

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 – 2015);

Sau khi thống nhất với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 – 2015) như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 – 2015).

2. Nguồn kinh phí để thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 – 2015) do ngân sách Nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 – 2015) thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

4. Kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 – 2015) được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo các quy định cụ thể tại Thông tư này.

Điều 2. Nội dung chi

1. Nội dung chi do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các cơ quan Trung ương thực hiện:

a) Hoạt động, điều hành của Ban chỉ đạo đề án, gồm:

– Chi tổ chức Hội nghị giới thiệu, triển khai Đề án; chi tổ chức các cuộc họp của Ban Điều hành Đề án, Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành Đề án; chi tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng mô hình; chi tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết cấp trung ương;

– Chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chi viết báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện; chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ (nếu có); chi văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động của bộ phận giúp việc Đề án.

b) Chi biên soạn, in ấn và cung cấp tài liệu hướng dẫn cho tuyên truyền viên và các bà mẹ về nuôi, dạy con theo khoa học, theo từng lứa tuổi, quản lý con tuổi vị thành niên tại các địa bàn làm điểm, gồm:

– Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm phù hợp với từng đối tượng;

– Biên dịch, in và phát hành tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số;

– Biên dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

c) Chi chỉ đạo, xây dựng mô hình điểm tại các tỉnh/thành phố: Hà Nam, Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Kiên Giang, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An:

– Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát trong nước về nhu cầu nuôi dạy con của các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi; thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi nuôi dạy trẻ ở địa phương để đề ra các hoạt động can thiệp phù hợp hiệu quả;

– Chi xây dựng mô hình điểm với các hoạt động:

+ Tổ chức các buổi hội thảo tư vấn, tập huấn cho các ông bố, bà mẹ về phương pháp nuôi dạy con, về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình;

+ Chi tổ chức các cuộc hướng dẫn thực hành cho các bà mẹ về nuôi con theo khoa học gắn với kinh nghiệm truyền thống về nuôi con, chi báo cáo viên, nước uống, tài liệu, tiền mua nguyên vật liệu phục vụ việc thực hành;

– Chi tổng kết đánh giá tình hình thực hiện mô hình điểm để nhân rộng mô hình; chi hội nghị biểu dương, tôn vinh tuyên truyền viên giỏi và người bố, người mẹ nuôi dạy con tốt.

d) Chi tổ chức các khóa tập huấn cho Báo cáo viên chủ chốt các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Chi tuyên truyền trên Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam, Trang Web của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và vận động cộng đồng tích cực hỗ trợ cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

e) Chi thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, kiểm tra giám sát, hỗ trợ kỹ thuật.

g) Chi khen thưởng cho các bà mẹ xuất sắc trong việc nuôi và dạy con tốt.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/05/173-2010-TT-BTC.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-173-2010-tt-btc-quy-dinh-lap-du-toan-quan-ly-va-quyet-toan-kinh-phi-thuc-hien-de-an-giao-duc-5-trieu-ba-me-nuoi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)