Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 126/2010/TT-BTC

Thông tư số 126/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010. 

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 126/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính
chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010
———————————-

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg ngày 8/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch;

Căn cứ Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 9/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010;

Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010 như sau:

I – QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính áp dụng đối với chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010 theo Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 9/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 – 2010 (sau đây gọi là chương trình).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị chủ chương trình là các tổ chức xúc tiến du lịch thuộc: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hiệp hội chuyên ngành du lịch có đề án xúc tiến du lịch quốc gia được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các đơn vị tham gia thực hiện chương trình: các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình

Kinh phí thực hiện chương trình do các đơn vị tham gia thực hiện chương trình đóng góp và ngân sách Nhà nước hỗ trợ thông qua chủ chương trình từ nguồn chi xúc tiến du lịch quốc gia hàng năm.

Điều 4. Quy định chung về quản lý chi tiêu

1. Chủ chương trình phải sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả theo đúng chế độ chi tiêu hiện hành và mức chi cho nội dung chương trình được quy định tại Thông tư này.

2. Đối với các nội dung chi chưa có chế độ hướng dẫn, căn cứ theo hợp đồng, háo đơn chứng từ thực tế hợp lý theo quy định của pháp luật, chủ chương trình phải chịu trách nhiệm về các quyết định chi cũng như tính chính xác, trung thực của các khoản chi và chứng từ kèm theo.

3. Đối với các khoản chi theo quy định phải thực hiện đấu thầu thì áp dụng theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật.

4. Các đơn vị tham gia chương trình nếu đã đăng kí hoặc có hợp đồng với chủ chương trình nhưng tự ý hủy không tham gia thì phải bồi hoàn toàn bộ chi phí mà chủ chương trình đã chi như: vé máy bay, chi phí gian hàng…; chủ chương trình có biện pháp thích hợp để đảm bảo thu hồi được khoản bồi hoàn này, ngân sách Nhà nước không hỗ trợ khoản thiệt hại cho chủ chương trình.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/06/126-2010-TT-BTC.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-126-2010-tt-btc-huong-dan-co-che-quan-ly-tai-chinh-chuong-trinh-xuc-tien-du-lich-quoc-gia-giai-doan-2009-2010/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)