Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 124/2010/TT-BTC

Thông tư số 124/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010. 

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 124/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội
Thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010
——————————-

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội và thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII;

Để quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010 đúng quy định, Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010 như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Thông tư này quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010.

2. Kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII do ngân sách Nhà nước đảm bảo và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

3. Cơ quan, đơn vị tổ chức, phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, đúng chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và theo các quy định cụ thể tại Thông tư này.

Điều 2. Nội dung chi

1. Chi thuê trang thiết bị, trang trí, địa điểm tổ chức Đại hội.

2. Chi mua tư liệu; thu thập tài liệu; mua một số trang thiết bị phục vụ; viết, in báo cáo, văn kiện, kỷ yếu Đại hội, cuốn sách về những tấm gương điển hình tiên tiến, anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc từ năm 2006 – 2010; triển lãm bằng hình ảnh tại khu vực diễn ra Đại hội.

3. Chi thiết kế, in giấy mời, làm thẻ cho nhân viên phục vụ, phóng viên báo chí, xe ô tô phục vụ Đại hội.

4. Chi xây dựng phần mềm quản lý, đánh giá thành phần đại biểu, phân bổ đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi trong Đại hội.

5. Chi làm huy hiệu đại biểu, Ban tổ chức, khách mời; làm quà tặng cho Đại hội.

6. Chi tuyên truyền: Họp báo trước, trong và sau Đại hội; thiết lập và hoạt động của Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội; thi viết về nhân tố mới, các gương điển hình tiến tiến; xây dựng phim tư liệu cho Đại hội; tổ chức giao lưu các điển hình tiên tiến tại Đại hội; in panô, áp phích, logo, phù hiệu, quay phim, chụp ảnh, băng cờ, khẩu hiệu, in ấn tài liệu tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí…).

7. Chi thuê ô tô phục vụ Đại hội.

8. Chi tiền đi lại, ăn nghỉ, thuê phiên dịch cho đại biểu nước ngoài, Việt kiều yêu nước về dự Đại hội.

9. Chi phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội, trước ngày khai mạc một ngày và sau ngày bế mạc một ngày.

10. Chi phục vụ hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội.

11. Chi cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh, y tế và phục vụ; chi hỗ trợ thuê quần áo đồng phục cho các tình nguyện viên và sỹ quan liên lạc tham gia phục vụ Đại hội.

12. Chi các hoạt động văn hoá nghệ thuật diễn ra trong Đại hội và đêm dạ hội chào mừng thành công Đại hội.

13. Chi văn phòng phẩm, chụp ảnh kỷ niệm cho đại biểu, thông tin, liên lạc.

14. Các khoản chi khác trực tiếp phục vụ các hoạt động Đại hội.

Điều 3. Một số mức chi cụ thể

1. Chế độ ăn uống, giải khát:

a) Đối với đại biểu trong nước:

– Đại biểu và khách mời của Đại hội ăn nghỉ tập trung được áp dụng mức tiền ăn 200.000 đồng/người/ngày cho thời gian diễn ra Đại hội và trước, sau Đại hội 1 ngày. Đối với những ngày có tổ chức bữa ăn trưa tập trung tại Hội trường thì áp dụng mức chi tiền ăn là 100.000 đồng/người/ngày

– Đối với đại biểu không đăng ký ăn nghỉ tập trung tại Đại hội được chi tiền ăn 200.000 đồng/người/ngày cho thời gian thực tế tham dự. Đối với những ngày có tổ chức bữa ăn trưa tập trung tại Hội trường cho tất cả đại biểu tham dự thì áp dụng mức chi tiền ăn là 100.000 đồng/người/ngày.

b) Đối với các bữa ăn tập trung tại Hội trường trong các ngày diễn ra Đại hội: Chi bù chênh lệch tiền ăn cho các đại biểu 100.000 đồng/người/ngày.

c) Đối với đại biểu người nước ngoài, Việt kiều: Chi tiền ăn mức tối đa 400.000 đồng/người/ngày.

d) Tiền nước uống, hoa quả giữa giờ: 70.000 đồng/người/ngày trong thời gian diễn ra Đại hội. Riêng tiền nước uống các cuộc họp Ban Tổ chức, họp các Tiểu ban thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/06/124-2010-TT-BTC.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-124-2010-tt-btc-quy-dinh-che-do-chi-tieu-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-toan-quoc-lan-thu-viii-nam-2010/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)