Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 118/2010/TT-BTC

Thông tư số 118/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai. 

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 118/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế
đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai
————————-

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 10/05/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính,

Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh các loại chai khí dầu mỏ hóa lỏng như sau:

PHẦN A – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về chế độ tài chính và thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh các loại vỏ chai khí dầu mỏ hóa lỏng trên thị trường (không bao gồm chai khí dầu mỏ hóa lỏng loại sử dụng 01 lần và không bao gồm chai autogas gắn cố định trên các phương tiện vận tải).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (cơ sở kinh doanh LPG chai), cơ sở kinh doanh chai LPG (không bao gồm các thương nhân nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Khí dầu mỏ hóa lỏng được quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ sau đây được gọi tắt là LPG;

2. Chai LPG: là chai, bình dùng để chứa khí dầu mỏ hóa lỏng loại có thể tích dưới 1.000 lít đồng thời phải đảm bảo tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ;

3. Cơ sở kinh doanh LPG chai: là các doanh nghiệp, thương nhân, tổng đại lý, đại lý, các cửa hàng thực hiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đựng bằng chai;

4. Cơ sở kinh doanh vỏ chai LPG: là các doanh nghiệp thực hiện việc mua vỏ chai khí dầu mỏ hóa lỏng hoặc sản xuất vỏ chai khí dầu mỏ hóa lỏng để bán.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/06/118-2010-TT-BTC.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-118-2010-tt-btc-huong-dan-ve-che-do-tai-chinh-va-thue-doi-voi-co-so-kinh-doanh-khi-dau-mo-hoa-long-chai/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)