Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Thông tư số 108/2010/TT-BTC

Thông tư số 108/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc thuộc dự án Cải cách quản lý tài chính công. 

BỘ TÀI CHÍNH

———————-

Số: 108/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin
quản lý ngân sách và kho bạc thuộc dự án Cải cách quản lý tài chính công
__________________________

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 phê duyệt báo cáo khả thi Dự án “Cải cách quản lý tài chính công”, số 974/QĐ-TTg ngày 28/8/2003 về triển khai thực hiện Dự án “Cải cách quản lý tài chính công”;

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4591/VPCP-KTTH ngày 02/7/2010 của Văn phòng Chính phủ;

Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi thực hiện

Cán bộ, công chức của các đơn vị tham gia triển khai TABMIS bao gồm:

1. Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc, trực thuộc;

2. Các bộ, ngành, cơ quan trung ương;

3. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh); Phòng Tài chính quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện); Các sở chuyên ngành và các cơ quan thuộc tỉnh.

Số lượng cán bộ, công chức tham gia theo quy định của Ban triển khai TABMIS đảm bảo phù hợp với tính chất và khối lượng công việc tại từng đơn vị; danh sách cán bộ, công chức cụ thể căn cứ theo văn bản cử cán bộ tham gia của các đơn vị thực hiện huy động.

Điều 2. Nguồn kinh phí

1. Nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện dự án Cải cách quản lý tài chính công.

2. Vốn đối ứng thực hiện dự án của Chính phủ Việt Nam.

Điều 3. Nội dung chi, mức chi, nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động triển khai TABMIS:

Các nội dung chi và mức chi cho các hoạt động triển khai TABMIS thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan quản lý Nhà nước. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù và nguồn kinh phí thực hiện, cụ thể như sau:

1. Chi tổ chức ăn, nghỉ để thực hiện các hoạt động đào tạo, hội nghị, tập huấn hướng dẫn triển khai TABMIS cho các đối tượng liên quan:

a) Đối tượng: theo quy định tại Điều 1 Thông tư này.

b) Nguồn kinh phí:

– Chi phí cho các hội nghị tập huấn (đào tạo tin học, tập huấn cơ chế chính sách, chế độ kế toán, hướng dẫn triển khai TABMIS) bố trí từ nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án.

– Chi phí cho các hoạt động đào tạo sử dụng hệ thống TABMIS trong phạm vi hợp đồng triển khai TABMIS bố trí từ nguồn vốn vay và nguồn vốn đối ứng (tỷ lệ theo hiệp định).

c) Mức chi: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.

Các đơn vị cử cán bộ tham gia không thanh toán phụ cấp công tác phí (tiền ăn, nghỉ) cho cán bộ tham gia theo đúng chế độ quy định.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/06/108-2010-TT-BTC.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-so-108-2010-tt-btc-quy-dinh-viec-lap-du-toan-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)