Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Văn bản pháp luật >> Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy. 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BÌNH
VÀ XÃ HỘI – BỘ NỘI VỤ

———————-

Số: 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy
____________________

Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ,

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy; Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội có chức năng quản lý sau cai nghiện do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vị trí và chức năng của Trung tâm

1. Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng tổ chức thực hiện quản lý, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khỏe; phòng, chống tái nghiện; tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề; tổ chức lao động sản xuất và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy chuẩn bị các điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

2. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

3. Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

4. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản, có trụ sở riêng và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/03/28-2010-TTLT-BLDTBXH-BNV.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/thong-tu-lien-tich-so-28-2010-ttlt-bldtbxh-bnv-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-va-bien-che-cua-trung-tam-quan-ly-sau-cai-nghien/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)