Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Tất cả các lệnh trong Auto CAD

STT

Phím tắt Tên lệnh Mục đích 1 3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän 2 3DO 3DORBIT   3 3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu 4 3P 3DPOLY T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3 chiÒu A 5 A ARC VÏ cung trßn 6 ADC ADCENTER   7 AA AREA TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi t­îng hay vïng ®­îc x¸c ®Þnh 8 AL ALIGN Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi t­îng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi t­îng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm 9 AP APPLOAD §­a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng dông ARX 10 AR ARRAY T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi t­îng ®­îc chän 11 ATT ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh 12 -ATT -ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block 13 ATE ATTEDIT HiÖu chØnh  thuéc tÝnh cña Block B 14 B BLOCK T¹o Block 15 BO BOUNDARY T¹o ®a tuyÕn kÝn 16 BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

 

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang10/18/cac-lenh-trong-auto-cad.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/tat-ca-cac-lenh-trong-auto-cad/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)