Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND

Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

———————-

Số: 70/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động
của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3796/SGTVT-TCCB ngày 06 tháng 7 năm 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1044/TTr-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông – Công chính thành phố và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND thành phố;
– TTUB: CT, các PCT;
– Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
– Các Ban HĐND thành phố;
– Ủy ban MTTQVNTP; các Đoàn thể TP;
– Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP;
– Sở Nội vụ (03b); Sở Tư pháp;
– VPUB: Các PVP, Phòng CV, TTCB;
– Lưu: VT, (VX-Nh) L.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Hoàng Quân

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/70-2010-QD-UBND.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-70-2010-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-so-giao-thong-van-tai-tp-ho-chi-minh/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)