Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND

Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

———————-

Số: 69/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-UB-NC ngày 27 tháng 5 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5256/TTr-SKHĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1227/TTr-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở – ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Bộ Nội vụ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND thành phố;
– TTUB: CT, các PCT;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
– Các Đoàn thể thành phố;
– Kho bạc Nhà nước thành phố;
– Công an thành phố (PC. 13);
– Sở Nội vụ (2b);
– VPUB: các PVP; Các Phòng CV; TTCB;
– Lưu: VT, (VX/Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Hoàng Quân

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/69-2010-QD-UBND.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-69-2010-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tp-ho-chi-minh/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)