Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 67/QĐ-TTG

Quyết định số 67/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 – 2011. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 67/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 – 2011
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 6897/TTr-UBND và 6898/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 101/TTr-BNV ngày 07 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

1. Phó Chủ tịch:

– Bà Nguyễn Thị Thu Hà, để nhận nhiệm vụ mới.

2. Ủy viên:

– Ông Trương Văn Lắm, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b). Hà

 THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/04/67-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-67-qd-ttg-ve-viec-phe-chuan-ket-qua-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)