Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 662/QĐ-TTG

Quyết định số 662/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 662/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm
Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
_______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 3394/BCT-TCCB, ngày 05 tháng 4 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1120/TTr-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thay ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Bộ Công Thương nghỉ hưu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư (để b/c);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, ĐMDN,
Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT

 THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/03/662-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-662-qd-ttg-ve-viec-thay-doi-uy-vien-kiem-nhiem-hoi-dong-quan-tri-tap-doan-dau-khi-viet-nam/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)