Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 55/QĐ-TTG

Quyết định số 55/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 55/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị
______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty Nhà nước và chuyển đổi tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty Nhà nước theo hình thức công ty mẹ – công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (sau đây gọi là Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị) trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc; các Ban quản lý, điều hành dự án; các đơn vị phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

1. Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng theo quy định của pháp luật; được tự chủ kinh doanh; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

2. Tên gọi đầy đủ: Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

Tên giao dịch quốc tế: HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT HOLDINGS;

Tên viết tắt: HUD HOLDINGS

3. Trụ sở chính: đặt tại thành phố Hà Nội.

4. Vốn điều lệ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tại thời điểm thành lập là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng sau khi được xác định lại.

5. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị

a) Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản các khu dân cư, khu đô thị.

b) Ngành nghề kinh doanh liên quan: đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, bưu chính viễn thông, công trình cấp thoát nước và môi trường; sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng; quản lý, khai thác dịch vụ tổng hợp các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản và xây dựng, xuất nhập khẩu lao động; dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch;

c) Ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/04/55-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-55-qd-ttg-thanh-lap-cong-ty-me-tap-doan-phat-trien-nha-va-do-thi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)