Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 53/QĐ-TTG

Quyết định số 53/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Sông Đà. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 53/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Sông Đà
_______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty Nhà nước và chuyển đổi tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty Nhà nước theo hình thức công ty mẹ – công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Sông Đà (sau đây gọi là Tập đoàn Sông Đà) trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc; các Ban quản lý, điều hành dự án; các đơn vị phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty Sông Đà.

1. Tập đoàn Sông Đà là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng theo quy định của pháp luật; được tự chủ kinh doanh; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Sông Đà.

2. Tên gọi đầy đủ: Tập đoàn Sông Đà.

Tên giao dịch quốc tế: SONGDA HOLDINGS;

Tên viết tắt: SONGDA.

3. Trụ sở chính: đặt tại thành phố Hà Nội.

4. Vốn điều lệ của Tập đoàn Sông Đà tại thời điểm thành lập là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Sông Đà và phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng, Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và Tổng công ty cổ phần Sông Hồng tại thời điểm thành lập, sau khi được xác định lại.

5. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Sông Đà:

a) Ngành nghề kinh doanh chính: tổng thầu xây lắp (tổng thầu EPC) và thi công xây lắp các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, điện, thủy lợi, tổ hợp các công trình ngầm; sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm; sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; chế tạo và lắp đặt các thiết bị, máy móc công nghiệp;

b) Ngành nghề kinh doanh liên quan: đầu tư phát triển và kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; kinh doanh bất động sản; đóng mới và sửa chữa tàu thuyền; thi công và xử lý nền móng công trình, khoan nổ mìn; tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng; vận tải đường thủy, đường bộ; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản và xây dựng, xuất nhập khẩu lao động; dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, khách sạn, cho thuê văn phòng.

c) Ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Tập đoàn Sông Đà:

a) Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn Sông Đà, có tối đa 09 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

b) Ban kiểm soát Tập đoàn Sông Đà do Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà bổ nhiệm, có tối đa 05 thành viên, trong đó Trưởng ban kiểm soát là thành viên Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị phân công;

c) Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà do Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

d) Giúp việc Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng do Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc;

đ) Bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà có văn phòng và các ban chức năng.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/04/53-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-53-qd-ttg-thanh-lap-cong-ty-me-tap-doan-song-da/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)