Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 52/QĐ-TTG

Quyết định số 52/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 52/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập
Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam
________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty Nhà nước và chuyển đổi tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty Nhà nước theo hình thức công ty mẹ – công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế Nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con với nội dung như sau:

1. Thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam do Tổng công ty Sông Đà làm nòng cốt với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tương đồng thuộc Bộ Xây dựng và các thành phần kinh tế khác để hình thành một tổ chức kinh tế mạnh đa sở hữu, trong đó sở hữu Nhà nước là chi phối, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó xây dựng và tổng thầu xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, công nghiệp, cơ khí chế tạo và sản xuất vật liệu xây dựng là ngành kinh doanh mũi nhọn; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh, hoạt động có hiệu quả.

2. Cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam bao gồm:

a) Công ty mẹ – Tập đoàn Sông Đà là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; hoạt động theo quy định của pháp luật, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản được Nhà nước giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty mẹ: tổng thầu xây lắp (tổng thầu EPC) và thi công xây lắp các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, điện, thủy lợi, tổ hợp các công trình ngầm; sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm; sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; chế tạo và lắp đặt các thiết bị, máy móc công nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh liên quan: đầu tư phát triển và kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; kinh doanh bất động sản; đóng mới và sửa chữa tàu thuyền; thi công và xử lý nền móng công trình, khoan nổ mìn; tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng; vận tải đường thủy, đường bộ; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản và xây dựng, xuất khẩu lao động; dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, khách sạn, cho thuê văn phòng.

Ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc, các Ban quản lý, điều hành dự án, các đơn vị phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty Sông Đà.

Bộ máy quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc.

Tập đoàn Sông Đà có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Tổng công ty Sông Đà.

b) Các công ty con do Tập đoàn Sông Đà nắm giữ 100% vốn điều lệ

– Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – LILAMA;

– Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – LICOGI;

– Tổng công ty Cơ khí xây dựng – COMA;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hạ tầng Sông Đà.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/04/52-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-52-qd-ttg-phe-duyet-de-an-thi-diem-thanh-lap-tap-doan-cong-nghiep-xay-dung-viet-nam/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)