Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND

Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————-

Số: 42/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
trên địa bàn thành phố Hà Nội
___________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 92/2003/QĐ-UB ngày 05/8/2003 của UBND thành phố Hà Nội (cũ) về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, Quyết định số 133/2003/QĐ-UB ngày 22/10/2003 của UBND thành phố Hà Nội (cũ) về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, Quyết định số 902/2003/QĐ-UB ngày 01/7/2003 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, có liên quan; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn; Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ phó tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
– Bộ Nội vụ;
– Cục KTVB QPPL – Bộ Tư pháp;
– Th.trực: Thành ủy, HĐND TP;
– Chủ tịch và các PCT UBND TP;
– Ủy ban MTTQ TP;
– Các Ban của Thành ủy;
– Các Đoàn thể thuộc TP;
– Như Điều 3;
– C/pVP, các phòng CV;
– Website CP; TT Công báo;
– Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký) 

Nguyễn Thế Thảo

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/03/42-2010-QD-UBND.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-42-2010-qd-ubnd-ve-viec-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-tren-dia-ban-ha-noi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)