Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 39/QĐ-TTG

Quyết định số 39/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 39/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
_____

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 2180/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 13339/TTr-BCT, ngày 31 tháng 12 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 82/TTr-BNV, ngày 06 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

2. Ông Đỗ Duy Phi, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng thời phê chuẩn để Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bổ nhiệm ông Đỗ Duy Phi giữ chức Tổng giám đốc Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

3. Ông Lại Cao Hiến, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

5. Ông Mai Ngọc Chúc, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

6. Ông Nguyễn Gia Tường, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Hội đồng quản trị Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐMDN,
KTN, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.

 THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/04/39-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-39-qd-ttg-ve-viec-bo-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-me-tap-doan-hoa-chat-viet-nam/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)