Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 375/QĐ-TTG

Quyết định số 375/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 375/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch
______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch thay Ông Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Ông Đoàn Xuân Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, các PTTg,
– Tổng cục Du lịch;
– Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch;
Văn phòng BCĐ Nhà nước về DL;
– VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/04/375-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-375-qd-ttg-ve-viec-thay-doi-thanh-vien-ban-chi-dao-nha-nuoc-ve-du-lich/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)