Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 3758/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM HỒ LINH ĐÀM, TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), xã Tam Hiệp và Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), thành phố Hà Nội. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm tỷ lệ 1/500 tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), thị trấn Văn Điển và xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), Hà Nội.

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 1740/TTr-QHKT ngày 14/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 và ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), thị trấn Văn Điển và xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì) – Thành phố Hà Nội với những nội dung sau:

1. Tên đồ án:

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm.

Địa điểm: phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), thị trấn Văn Điển và xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), Hà Nội.

2. Vị trí, ranh giới và quy mô:

2.1. Vị trí, ranh giới:

Khu đất nghiên cứu thuộc địa giới hành chính của phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì).

– Phía Bắc giáp khu Dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

– Phía Tây giáp khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm

– Phía Nam giáp sông Tô Lịch.

– Phía Đông giáp đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A).

2.2. Quy mô:

– Tổng diện tích đất lập quy hoạch: 1.478.480m² (≈147,85ha).

Trong đó: Phường Hoàng Liệt có diện tích khoảng 89,95ha, chiếm 60,8%

Xã Tam Hiệp có diện tích khoảng 40,67ha, chiếm 27,5%

Thị trấn Văn Điển có diện tích khoảng 17,23ha, chiếm 11,7%.

– Tổng quy mô dân số dự kiến theo quy hoạch: khoảng 26.115 người.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang07/21/3758_QD-UBND_240047.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-3758-qd-ubnd/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)