Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 348/QĐ-TTG

Quyết định số 348/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——————-

Số: 348/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 18/BNN-KH ngày 05 tháng 01 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 667/BKH-KTDV ngày 29 tháng 01 năm 2011, của Bộ Tài chính tại văn bản số 2139/BTC-TCDT ngày 17 tháng 2 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 59,13 tỷ đồng (năm mươi chín tỷ một trăm ba mươi triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù đủ 2.800 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô, 110 tấn hạt giống rau đưa vào dự trữ quốc gia.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
– VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, Vụ KTN;
– Lưu: VT, KTTH (3). 

THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/30/348-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-348-qd-ttg-ve-viec-bo-sung-von-nhap-bu-hat-giong-cay-trong-du-tru-quoc-gia/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)