Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 343/QĐ-TTG

Quyết định số 343/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

—————
Số: 343/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển công ty mẹ – Tổng công ty Giấy Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 0986/TTr-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011; của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 18/TTr-BNV ngày 01 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam như sau:

1. Ông Đỗ Xuân Trụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên;

2. Ông Vũ Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

3. Ông Phạm Văn Tụ, Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm trưởng Ban Kiểm soát, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
– Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/01/343-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-343-qd-ttg-ve-viec-bo-nhiem-hoi-dong-thanh-vien-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-tong-cong-ty-giay-viet-nam/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)