Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 260/QĐ-TTG

Quyết định số 260/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 260/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm
Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 0783/BCT-TCCB, ngày 19 tháng 01 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 448/TTr-BNV, ngày 11 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thay ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư (để b/c);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, ĐMDN,
Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT

 THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/04/260-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-260-qd-ttg-ve-viec-thay-doi-uy-vien-kiem-nhiem-hoi-dong-quan-tri-tap-doan-dau-khi-viet-nam/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)