Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 259/QĐ-TTG

Quyết định số 259/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 259/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
_______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 350/TTr-BNN-TCCB, ngày 03 tháng 02 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 416/TTr-BNV, ngày 10 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

– Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thôi kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

– Giao ông Lê Quang Thung, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, giữ Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐMDN, HC,
Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.

 THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/04/259-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-259-qd-ttg-ve-viec-thay-doi-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)