Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 2440/QĐ-TTG

Quyết định số 2440/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 – 2011. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
————–

Số: 2440/2011/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                         Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 – 2011
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4456/TTr-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

– Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Phó Chủ tịch:

– Ông Nguyễn Hữu Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b). Hà

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/2440-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-2440-qd-ttg-ve-viec-phe-chuan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-thanh-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-nhiem-ky-2004-2011/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)