Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 2308/QĐ-TTG

Quyết định số 2308/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 2308/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 2;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
– Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Hoàng Trung Hải

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/2308-Qd-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-2308-qd-ttg-ve-viec-bo-sung-thanh-vien-ban-chi-dao-nha-nuoc-du-an-thuy-dien-son-la/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)