Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 2046/QĐ-TTG

Quyết định số 2046/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay Phó Chủ tịch thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 2046/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay Phó Chủ tịch thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo
theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 và Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 về việc thay Phó Chủ tịch thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6473/BGDĐT-TCCB ngày 08 tháng 10 năm 2010 về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 (thành lập theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 và Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) thay ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (được cử làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Cổng TTĐT;
– Lưu: Văn thư, KGVX (4b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/2046-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-2046-qd-ttg-ve-viec-thay-pho-chu-tich-thuong-truc-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-dao-tao-theo-nhu-cau-xa-hoi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)