Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 2045/QĐ-TTG

Quyết định số 2045/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 2045/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 10263/BCT-TCCB ngày 13 tháng 10 năm 2010; Tờ trình số 3728/TTr-BNV, ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

– Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thôi kiêm giữ chức Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ.

– Cử ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm giữ chức Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: QHQT, KTN, VPBCS (5);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/2045-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-2045-qd-ttg-ve-viec-thay-doi-truong-doan-dam-phan-chinh-phu/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)