Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc ban hành “Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——————————

Số: 19/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 14  tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị,
công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội”
_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà và công sở;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2005/TT-BXD;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2543/TTr-SXD ngày 19/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 6032/QĐ-UBND ngày 11/11/1993 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Quy hoạch kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Văn hóa thể thao và du lịch, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
– Các Bộ: XD, GTVT, TNMT, VH-TT-DL, Thông tin – Truyền thông, Công an, Tư pháp (báo cáo);
– Đ/c Bí thư thành ủy (báo cáo);
– Thường trực Thành ủy (báo cáo);
– Thường trực HĐND thành phố (báo cáo);
– Các đ/c PCT UBND TP;
– Cục quản lý văn bản Bộ Tư pháp;
– Đoàn đại biểu Quốc hội HN;
– VPUB: Chánh, Phó VP, XD, VHXH, TNMT, HTMT, Công báo, TH, Đài PTTH, cổng giao tiếp điện tử HN;
– Lưu: VT.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Văn Khôi

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/19-2010-QD-UBND.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-19-2010-qd-ubnd-quy-dinh-ve-quan-ly-he-thong-cay-xanh-do-thi-cong-vien-vuon-thu-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)