Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 1833/QĐ-TTG

Quyết định số 1833/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 1833/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét Tờ trình số 2589/TTr-BTTTT, ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Tờ trình số 2939/TTr-BNV, ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam như sau:

1. Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Ông Vũ Tuấn Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

3. Ông Phan Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

4. Ông Lý Kiệt, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

5. Ông Trần Mạnh Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

6. Ông Hoàng Văn Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

7. Ông Đỗ Ngọc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

8. Ông Nguyễn Minh Dân, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/1833-Qd-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-1833-qd-ttg-ve-viec-bo-nhiem-hoi-dong-thanh-vien-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-tap-doan-buu-chinh-vien-thong-viet-nam/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)