Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 1754/QĐ-TTG

Quyết định số 1754/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu Thủy Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 1754/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu
Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Kết luận số 81-KL/TW ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đồng chí Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và đồng chí Lê Dương Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 2;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội và các UB của QH;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
– Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
– Lưu: VT, ĐMDN (3b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/1754-Qd-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-1754-qd-ttg-ve-viec-bo-sung-thanh-vien-ban-chi-dao-tai-co-cau-tap-doan-cong-nghiep-tau-thuy-viet-nam/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)