Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 1723/QĐ-TTG

Quyết định số 1723/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 1723/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
ề việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ – Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét Tờ trình số 8086/TTr-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công Thương; Tờ trình số 2963/TTr-BNV ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam như sau:

1. Ông Nguyễn Thái Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Ông Trần Sơn Châu, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

3. Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

4. Ông Trần Đăng Kiên, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

5. Ông Nguyễn Triết, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/03/1723-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-1723-qd-ttg-ve-viec-bo-nhiem-hoi-dong-thanh-vien-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-tong-cong-ty-thuoc-la-viet-nam/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)