Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành “quy định tạm thời phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————-

Số: 17/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                   Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành “quy định tạm thời phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước
về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội”
—————————

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/07/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của liên Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “quy định tạm thời phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3;
– Các Bộ: Y tế, NNPTNT, CT (để báo cáo);
– BCĐ VSATTP TƯ (để báo cáo);
– Thường trực TU, HĐND TP (để báo cáo);
– Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
– BCĐ VSATTP Thành phố;
– Sở, Ban, ngành TP;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Website Chính phủ;
– PVP Đ.Đ.Hồng, N.N.Sơn;
– Trung tâm Công báo TP;
– Phòng: LĐCSXH, CT, NN, TH;
– Lưu: VT, (Dân) LĐCSXH.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký)

Đào Văn Bình

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/03/17-2010-QD-UBND.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-17-2010-qd-ubnd-ban-hanh-quy-dinh-tam-thoi-phan-cong-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-ha-noi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)