Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 1665/QĐ-TTG

Quyết định số 1665/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 1665/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

                    Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về
tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII;

Căn cứ Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai trên phạm vi toàn quốc và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, gồm:

1. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.

2. Ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên thường trực.

4. Các ủy viên gồm:

a) Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo.

b) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thứ trưởng các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lập danh sách ủy viên Ban Chỉ đạo do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên phạm vi toàn quốc.

2. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003.

3. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Chỉ đạo việc xây dựng dự án sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Điều 3. Giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Văn phòng thường trực và Tổ chuyên gia liên ngành do Trưởng ban quyết định thành lập.

Tổ chuyên gia liên ngành có thành viên là các công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; mời một cán bộ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia Tổ chuyên gia liên ngành.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quy định quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lập danh sách thành viên Tổ chuyên gia liên ngành do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử.

Điều 4. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường; trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia liên ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên gia liên ngành và Văn phòng thường trực được hưởng phụ cấp làm việc kiêm nhiệm theo chế độ hiện hành.

 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước cấp và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nguồn vốn hỗ trợ khác.

Điều 5. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các ông, bà có tên tại Điều 1 Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
– Như Điều 6;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UB Giám sát tài chính QG;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, PL (5b).Q.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/03/1665-QD-TTG.DOC

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-1665-qd-ttg-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-trung-uong-ve-tong-ket-thi-hanh-luat-dat-dai-va-sua-doi-luat-dat-dai-nam-2003/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)