Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 157/2008/QĐ-TTG

Quyết định số 157/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 157/2008/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường
lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và chức năng

1. Thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Ủy ban sông Đồng Nai).

2. Ủy ban sông Đồng Nai là tổ chức chỉ đạo, điều phối liên ngành, liên vùng để thống nhất thực hiện “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2007 (sau đây gọi tắt là Đề án sông Đồng Nai).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban sông Đồng Nai

1. Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện Đề án sông Đồng Nai.

2. Điều phối và giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng trong hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

3. Thông qua và chỉ đạo việc thực hiện các dự án thành phần, chương trình, kế hoạch hành động năm năm và hàng năm thuộc Đề án sông Đồng Nai theo nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

4. Kiến nghị các Bộ, ngành liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án thành phần thuộc Đề án sông Đồng Nai và các chương trình, dự án khác về bảo vệ môi trường tại lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

5. Kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án sông Đồng Nai.

6. Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Đề án sông Đồng Nai.

7. Huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án sông Đồng Nai và các nhiệm vụ khác, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

8. Giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án thành phần thuộc Đề án sông Đồng Nai đã được phê duyệt.

9. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết các tranh chấp, vướng mắc giữa các địa phương trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường lưu vực vượt quá thẩm quyền.

10. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung của Đề án sông Đồng Nai.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Các thành viên của Ủy ban sông Đồng Nai gồm:

a) Chủ tịch Ủy ban sông Đồng Nai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân của một trong số mười hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai;

Chủ tịch Ủy ban sông Đồng Nai nhiệm kỳ đầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm với thời gian ba năm. Chủ tịch Ủy ban sông Đồng Nai các nhiệm kỳ tiếp theo với thời gian hai năm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân một trong số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đảm nhiệm thông qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Ủy ban sông Đồng Nai không đảm nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp;

b) Phó Chủ tịch Ủy ban sông Đồng Nai là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Các Ủy viên Ủy ban sông Đồng Nai là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Giúp việc Ủy ban sông Đồng Nai là Văn phòng Ủy ban sông Đồng Nai.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/02/157-2008-QD-TTg.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-157-2008-qd-ttg-ve-viec-thanh-lap-uy-ban-bao-ve-moi-truong-luu-vuc-he-thong-song-dong-nai/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)