Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Quyết định số 122/QĐ-TTG

Quyết định số 122/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——————–

Số: 122/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước
về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các thành phần sau đây làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển:

1. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhân sự cụ thể về các thành viên nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Học viện Hành chính quốc gia;
– Hội Cảng – Đường thủy – Thềm lục địa Việt Nam
1252 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
– Lưu: Văn thư, KG (5b).
  KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 (đã ký)

Phạm Gia Khiêm

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/06/122-QD-TTg.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/quyet-dinh-so-122-qd-ttg-ve-viec-bo-sung-thanh-vien-ban-chi-dao-nha-nuoc-ve-dieu-tra-co-ban-tai-nguyen-moi-truong-bien/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)