Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành  và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP

(Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1
dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội)

 Kính gửi:1 …………………………………

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009, ……………………………….
………………………………………… 2 đề nghị …………………………………………1cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người có tên dưới đây:

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………

2. Tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………

3. Giới tính: ………………………………………………………………………………………………………….

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …../ ……… 5. Nơi sinh: …………………………………………………..

6. Quốc tịch: ………………………………………… 7. Dân tộc: ………………………………………………

8. Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

9. Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………………………………

10. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………………………………… Số: …………………………………………….

Cấp ngày ……. tháng ……… năm ………….. Tại: …………………………………………………………….

11. Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có  Không 

12. Mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

13. Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: ……………………. Phiếu.

Ghi chú:

1Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

2Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Để tải thêm Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP (mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng) các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải mẫu Phiếu này.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang01/09/05a-2013-TT-LLTP.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-van-ban-yeu-cau-cap-phieu-ly-lich-tu-phap/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)