Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt

 Mẫu số: 02/NOPT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

 …………, ngày……….tháng ……..năm ……

 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
 
Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………..
 

– Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………..

– Mã số thuế: ……………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

– Điện thoại:……………………  Fax:…………………..  E-mail: …………………

– Ngành nghề kinh doanh chính là: …………………………………………

 Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau:

 1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp: ……………….đồng

Trong đó:

– Tiền thuế: ……………………đồng (chi tiết theo từng loại tiền thuế)

– Tiền phạt: …………………..đồng.

2. Lý do đề nghị gia hạn:………………………………

3. Thời gian đề nghị gia hạn: Từ ngày………..  đến ngày…………….

4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt:…………………………

 …………………………………………………………………………………………………

5. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) ……………………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………………..

 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/12/VBdenghigiahannopthue.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/van-ban-de-nghi-gia-han-nop-tien-thue-tien-phat/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)