Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ

(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ………..

[02] Lần đầu              [03] Bổ sung lần thứ 

[04] Người nộp thuế: …………………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………………….. [08] Tỉnh/Thành phố: …………………………………..

[09] Điện thoại: ………………………… [10] Fax: …………………….. [11] Email: ………………..

[12] Đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ……………………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ……………………. [19] Email: ……………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………………… ngày …………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ): …………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

Link download : http://six.rada.vn/data/file/2014/Thang11/22/To_Khai_Quyet_Toan_Phi_Le_Phi.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-so-02-phlp-to-khai-quyet-toan-phi-le-phi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)