Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN

 Mẫu số: 04 – 2/TNCN GiẤY ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ……………. Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ………………..thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   

………………, ngày ……. tháng ……. năm …….


NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/16/04-2-TNCN.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-giay-uy-quyen-quyet-toan-thue-tncn/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)