Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu biên bản thanh lý tài sản

Mẫu biên bản thanh lý tài sản

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH
ABCD

 
Số: ___ /BB- TLTSNợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN NỢ

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty ……….bắt vào hồi 8h30, tại trụ sở Công ty ……., địa chỉ:……………

I. Các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty tham dự họp gồm có:

1 Ông: Nguyễn Văn A – Chủ tịch Hội đồng quản trị/HĐTV Công ty- Chủ toạ

2. Ông: Nguyễn Văn B – Giám đốc- Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

3. Ông: Nguyễn Văn C – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV (kiêm thư ký)

4. Bà: Nguyễn Thị C, Bà Nguyễn Thị D – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

II. Nội dung:

1. Theo trình tự và thủ tục giải thể Công ty, Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty họp để làm thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

– Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

– Thanh toán các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể công ty đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

2. Thanh toán các khoản nợ của Công ty:

– Nợ thuế: không

– Nợ phải trả, nợ phải thu: không

3. Tiền mặt và thanh lý các tài sản của Công ty:

Tính đến ngày Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty ra quyết định giải thể thì Công ty còn:

– Tiền mặt: ………..………………………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/21/bien-ban-thanh-ly-tai-san-doc-26082012124127-U1.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-bien-ban-thanh-ly-tai-san/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)