Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN…
—————–

Số: 19 – BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ……..

( V/v ………………..)

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ………….

Địa chỉ trụ sở công ty: ………………….

Điện thoại: ……………………. Fax:………………

Hội đồng quản trị Công ty Cổ ……………tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông ………………..

Chủ toạ cuộc họp: Ông ……………..

Thư ký cuộc họp: Bà………………

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

3. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Văn D – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: …………………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/21/mau-bien-ban-hop-hoi-dong-quan-tri-doc-05072012012023-U1.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/bien-ban-hop-hoi-dong-quan-tri/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, 6.0 out of 10 based on 1 rating