Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Đơn vị: ………………………….
Địa chỉ: …………………………
Mẫu số B 01 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày … tháng … năm …(1)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/30/bao_cao_tai_chinh_9371.xls

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-bao-cao-tai-chinh-cua-doanh-nghiep/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)