Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Văn bản pháp luật >> Luật số 08-2012-QH13 của Quốc hội về Luật Giáo dục Đại học

Luật số 08-2012-QH13 của Quốc hội về Luật Giáo dục Đại học

Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội: Luật Giáo dục Đại học.

 QUỐC HỘI
______

Luật số: 08/2012/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

LUẬT
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật giáo dục Đại học.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục Đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục Đại học và quản lý Nhà nước về giáo dục Đại học.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với trường Cao đẳng, trường Đại học, Học viện, Đại học vùng, Đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục Đại học.

Điều 3. Áp dụng Luật giáo dục Đại học

Tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục Đại học và quản lý giáo dục Đại học tuân theo quy định của Luật này, Luật giáo dục và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang10/20/08-2012QH13.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/luat-so-08-2012-qh13-cua-quoc-hoi-ve-luat-giao-duc-dai-hoc/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)