Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp – là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

 

 GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP 

              Kính gửi:    – PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ……………….                                   

Em tên là ……………………………….sinh ngày…………..…………tại……..……………..…….…………

Sinh viên lớp……………………………….Khoa…………………………MSSV………….…………………

Tốt nghiệp ngành…………………………. bậc/hệ……………………….Năm tốt nghiệp……………………

CMND số……………………………….do CA tỉnh…………….………….cấp ngày…………………………

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viênvà giấy ủy quyền cho:

Ông (bà)…………………………………..sinh ngày……………………..tại……………………….…………

CMND số…………………………………..do CA tỉnh………………….cấp ngày……………………..…….

đến làm thủ tục nhận thay em.

            Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

                                                                                   

                                                                      …………….., ngày……….tháng………năm  20…..

                   Người được ủy quyền                                                        Người ủy quyền

                    (ký, viết đủ họ tên)                                                           (ký, viết đủ họ tên)

 

 

              Xác nhận của cơ quan                                                      Xét duyệt của Phòng Đào tạo

(hoặc địa phương) người ủy quyền

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang09/26/Giay_Uy_Quyen_Nhan_Bang_Tot_Nghiep.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/giay-uy-quyen-nhan-bang-tot-nghiep/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)